...
     - 2010
ndex

www.yandex.ru
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  -, .
  Download
    

Àëåêñååâ Êèðèëë Íèêîëàåâè÷

  1. K. N. Alekseev, G. P. Berman, and D. K. Campbell, "Dynamic instabilities and deterministic chaos in ballistic electron motion in semiconductor superlattices", Phys. Lett. A 193, 54-60 (1994) (. cond-mat/9807382)
  2. Kirill N. Alekseev, Ethan H. Cannon, Jonathan C. McKinney, Feodor V. Kusmartsev, and David K. Campbell, "Symmetry-breaking and chaos in electron transport in semiconductor superlattices.", Physica D 113, 129-133 (1998)
  3. Kirill N. Alekseev, Gennady P. Berman, David K. Campbell, "Strange Attractor in Resonant Tunneling", Phys. Rev. B 58, 3954-3962 (1998)

©              
. . .  1998—2012 

   TopList